Doradcą Życia Rodzinnego

w naszej Parafii jest

Pani Ewa Waszniewska

tl. 509 229 079

 

 

Doradca Życia Rodzinnego to osoba służąca na terenie Parafii rodzinie.  Oprócz przygotowania kierunkowego, posiadają potwierdzone dyplomami kwalifikacje z zakresu psychologii i pedagogiki rodziny oraz teologii małżeństwa i rodziny. Ponadto, każdy doradca posługujący w diecezji otrzymał od Biskupa Diecezjalnego misję kanoniczną, która uprawnia te osoby do posługiwania w poradniach rodzinnych w imieniu Kościoła.  Podstawowym zadaniem Doradcy jest pomoc rodzinie poprzez specjalistyczne poradnictwo. W szczególny sposób angażują się w przygotowanie narzeczonych do małżeństwa. Doradca Życia rodzinnego to również nauczyciele naturalnych metod rozpoznawania płodności.

Doradca udziela wsparcia  tym, którzy go potrzebują. Poprzez aktywne słuchanie pomagają odkryć przyczyny różnorodnych konfliktów, a także pomagają wypracować możliwości ich rozwiązywania. Poradnictwo, a w nim Doradca Życia Rodzinnego, spełnia szereg zadań takich jak: zaspokajanie potrzeb psychicznych, rozwój osobowy, budowa środowiska dla rozwoju i dojrzewania dzieci, poprawa komunikacji w rodzinie, nauka umiejętności prowadzenia domu i gospodarowania pieniędzmi, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, często również pomoc w ratowaniu małżeństwa. Jest  osobą kompetentną, by pomocy w tym zakresie udzielić, jest też też osobą pierwszego kontaktu, która może wskazać pomoc specjalistyczną.

Rolą Doradcy jest wspomaganie rodziców w rozwijaniu prawidłowej więzi małżeńskiej i rodzicielskiej.  Prowadzi przygotowanie przed zawarciem sakramentu małżeństwa – katechezy przedmałżeńskie, dni skupienia dla narzeczonych i spotkania indywidualne w Poradniach Życia Rodzinnego, które powinny obejmować trzy spotkania w odpowiednim odstępie czasu. Do tych wszystkich zadań Doradcy Życia Rodzinnego są przygotowani, zarówno teoretycznie, jak i przez własne doświadczenie życiowe.

Narzeczeni przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa odbywają trzy indywidualne spotkania  /rozmowy / z Doradcą Życia Rodzinnego  i uczestniczą w katechezach przedmałżeńskich.

 

Przygotowanie do małżeństwa obejmuje trzy etapy:
– przygotowanie dalsze – wychowanie w rodzinie i udział w katechizacji,
– przygotowanie bliższe – katecheza przedmałżeńska (roczna lub skrócona),
– przygotowanie bezpośrednie – zgłoszenie się pary narzeczonych do kancelarii parafialnej najpóźniej na 3 miesiące przed ślubem i odbyciem rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej z kapłanem. Etap ten obejmuje również trzy wizyty Poradni Życia Rodzinnego.

Potrzebne dokumenty:
Aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące) akt chrztu obojga narzeczonych z adnotacją o Bierzmowaniu.
Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej lub średniej.
Dowody osobiste narzeczonych.
Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.
Poświadczenie Doradcy Życia Rodzinnego o odbytych spotkaniach   
Dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres).
W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po trzech miesiącach od momentu wystawienia).
Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka.