Czas Wielkiego Tygodnia, a szczególnie Triduum Paschalnego, jest sercem liturgii Kościoła. Przeżywamy wówczas najważniejsze tajemnice naszej wiary. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa najpełniej wyrażają miłość Boga do ludzi.

Wielki Tydzień

W Wielkim Tygodniu Kościół sprawuje zbawcze misteria dokonane przez Chrystusa w ostatnich dniach Jego życia, poczynając od Jego mesjańskiego wjazdu do Jeruzalem. Rozpoczęty w środę popielcową okres postu kończy się w wielki czwartek. Od Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne. Obejmuje ono wielki piątek, sobotę z centralną liturgią Wigilii Paschalnej i kończy się nieszporami w niedzielę zmartwychwstania. Dni Wielkiego Tygodnia mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi obchodami liturgicznymi. Z tej racji uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypadająca w tym roku w niedzielę palmową została przeniesiona na okres wielkanocny (9 kwietnia).

Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Ten dzień to wspomnienie królewskiego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Od najdawniejszych czasów upamiętnia się to wydarzenie przez uroczystą procesję. Wierni gromadzą w miejscu poza kościołem, tam odczytuje się odpowiedni fragment Ewangelii, a następnie błogosławione są przyniesione palmy. Przechowywane później w domu przypominają wiernym o Chrystusie Królu, którego uczcili w procesji.

Msza Krzyżma Jest to Msza św. sprawowana pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego w wielki czwartek, w katedrze – matce kościołów danej diecezji. Wraz z biskupem koncelebrują tę Eucharystię prezbiterzy z całej diecezji, aby podkreślić swoją jedność w kapłaństwie Chrystusowym. Podczas liturgii kapłani odnawiają przyrzeczenia, które złożyli podczas święceń, a także uroczyście poświęca się olej krzyżma i olej chorych. Ten pierwszy jest używany w sakramencie chrztu, bierzmowania oraz święceń.

Święte Triduum Paschalne

Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie jest określany jako „Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego”. Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem.

 

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej Msza św. sprawowana w wieczór wielkiego czwartku nawiązuje do Ostatniej Wieczerzy. Wtedy to Pan Jezus oiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew oraz dał je apostołom do spożywania. Polecił także im i ich następcom, aby powtarzali ten gest mocą otrzymanej władzy. Chrystus Pan ustanawiając sakrament Eucharystii ustanowił jednocześnie sakrament kapłaństwa. Po obrzędach wstępnych odmawia się uroczyście hymn Chwała na wysokości w czasie którego uderza się w dzwony; po zakończeniu hymnu dzwony i organy milkną aż do Wigilii Paschalnej. Liturgia Słowa tego dnia wspomina o ustanowieniu Eucharystii oraz o Chrystusowym przykazaniu braterskiej miłości, które odzwierciedla gest umywania nóg zwany mandatum. Po liturgii następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do odpowiednio przygotowanego miejsca adoracji. Potocznie to miejsce określa się mianem ciemnicy. Przypomina ono o pojmaniu i uwięzieniu Jezusa po modlitwie w Ogrójcu.

Wielki Piątek – Liturgia na cześć Męki Pańskiej Zgodnie ze starożytną tradycją tego dnia Kościół nie sprawuje Eucharystii. Jak pisze św. Paweł „Chrystus został oiarowany jako nasza Pascha” i nad tą tajemnicą Kościół modlitewnie się pochyla podczas liturgii Męki Pańskiej. Składa się ona z czterech części: a) Liturgia Słowa; podczas, której czyta się opis Męki Pańskiej według św. Jana a następnie odmawiana jest modlitwa powszechna. Poprzedza tę cześć postawa leżenia krzyżem przez przewodniczącego liturgii; b) a doracja Krzyża; kapłan otrzymuje zasłonięty Krzyż a następnie odsłaniając go wiernym śpiewa słowa: Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata. Wierni zaś odpowiadają: Pójdźmy z pokłonem. Kiedy Krzyż zostaje całkowicie odsłonięty rozpoczyna się adoracja poprzez ucałowanie; c) Komunia Święta; po skończonej adoracji kapłan wzywa do modlitwy, a następnie udzielana jest Komunia Święta; d) przeniesienie Najświętszego Sakramentu do symbolicznego Grobu Pańskiego.

Niedziela Wielkanocna – Zmartwychwstanie Pańskie – Wigilia Paschalna w Wielką Noc Zgodnie z bardzo dawną tradycją noc z soboty na niedzielę jest czuwaniem na cześć Pana. Wigilia sprawowana w tym czasie upamiętnia świętą noc zmartwychwstania Pana, jest jakby „matką wszystkich świętych wigilii”. Wierni posłuszni napomnieniu Ewangelii (Łk 12,35 nn), trzymając w rękach zapalone świece, powinni być podobni do ludzi, którzy oczekują swego Pan, aby, gdy powróci, zastał ich czuwających na modlitwie i zaprosił do wspólnoty ucztujących z NIM.
Wigilia dnia Wielkanocy ma następujący układ: a) Liturgia Światła: wierni gromadzą się przed kościołem gdzie następuje poświęcenie ognia i paschału. Następnie wyruszają w procesji za kapłanem, który niesie zapalony paschał – symbol Światłości Chrystusa. Po trzykrotnej intonacji słów: ,,Światło Chrystusa” zapalone zostają wszystkie światła w kościele. Celebrans śpiewa uroczyste Orędzie Wielkanocne, które opowiada całą historię zbawienia. b) L iturgia Słowa: odczytywane są opisy głównych wydarzeń zbawczych począwszy od stworzenia świata, aż po odkupienie dokonane przez Chrystusa. c) Liturgia Chrzcielna: zbliżając się do Ołtarza w tę świętą noc, wierni zaproszeni są do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, kapłan błogosławi wodę chrzcielną i udziela chrztu świętego jeżeli są kandydaci do chrztu zarówno dzieci jak i dorośli; na znak odnowienia przyrzeczeń wierni pokropieni są wodą święconą. d) Liturgia Eucharystii: wierni po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych Chrztu Świętego zaproszeni są do stołu eucharystycznego, który Pan przygotował swojemu ludowi. Każdy wierny, który uczestniczy w Wigilii Paschalnej może powtórnie przyjąć Komunię św. podczas Mszy św. sprawowanej w Niedzielę Zmartwychwstania. e) Procesja ogłaszająca radość ze zmartwychwstania Chrystusa
W mszale rzymskim, z którego sprawowana jest Eucharystia czytamy następujące słowa: „Procesja rezurekcyjna jest uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumie Zmartwychwstałego. Zależnie od tradycji i miejscowych warunków procesję rezurekcyjną można odprawić po Wigilii Paschalnej albo rano przed pierwszą Mszą świętą”.